HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 18/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

Thông báo

Tham gia Cuộc thi “Changemaker Challenge”

Cuộc thi “Changemaker Challenge” được tổ chức bởi Hội cựu du học sinh Hà Lan và văn phòng Nuffic Neso ở Đông Nam Á dành cho các bạn học sinh, sinh viên và các cựu du học sinh đã từng học tập tại Hà Lan. Các bạn học sinh, sinh viên cũng như các cựu du học sinh Hà Lan ở các nước Đông Nam Á có tầm ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của nền nông nghiệp Đông Nam Á.  Chính vì thế, cuộc thi “Changemaker Challenge” được tổ chức nhằm khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên tại các nước Đông Nam Á phát triển những ý tưởng sáng tạo để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp nông sản bền vững tại Đông Nam Á.

Ngoài ra, các cựu du học sinh Hà Lan cũng có thể truyền cảm hứng cho các bạn học sinh, sinh viên bằng những trải nghiệm du học Hà Lan của mình bằng cách đăng ký trở thành cố vấn viên cho các bạn học sinh, sinh viên trong cuộc thi “Changemaker Challenge” lần này. 

Cuộc thi bao gồm 3 giải thưởng cho 3 bài dự thi thắng cuộc, mỗi giải thưởng trị giá 5.000 EURO.

Điều kiện dự thi: 

Để đủ kiều kiện dự thi, các bạn ứng cử viên cần phải

1. Là học sinh, sinh viên của các trường trong khu vực Đông Nam Á (bao gồm Bangladesh) từ bậc học hướng nghiệp đến bậc đại học, không giới hạn ngành học. 

2. Để trở thành cố vấn viên, các bạn cần phải là cựu du học sinh, sinh viên Hà Lan đến từ các nước Đông Nam Á (bao gồm Bangladesh) đã từng theo học tại Hà Lan. Ngoài ra, các bạn đã đăng ký tham gia vào Hội Cựu Du Học Sinh Hà Lan. Nếu các bạn chưa có tên trong danh sách Hội Cựu Du Học Sinh Hà Lan, các bạn cần đăng ký tại https://www.nlalumni.nl/

Tiêu chí đánh giá

Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau: 

1.     Sustainability 

2.     Impact 

3.     SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely

4.     Dutch Expertise 

5.     Innovative 

6.     Scalable 

7.     Publicity 

Thời hạn nộp bài dự thiNgày 21.06.2021

Kết quả giải thưởng sẽ được thông báo vào Ngày 12.08.2021, nhằm ngày Quốc Tế Thanh Thiếu Niên.

Đơn đăng ký dự thi cho các bạn học sinh, sinh viên có tại https://www.surveymonkey.com/r/Changemaker-Studentform

Đơn đăng ký trở thành cố vấn viên có tại https://www.surveymonkey.com/r/Changemaker-NLalumnimentor

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, ứng viên vui lòng truy cập https://www.empower-youth4food.com/changemaker-challenge

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ, sinh viên Học viện quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- TT QHCC&HTSV;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long